על פלטה - להניח כהלכה

המכון המדעי טכנולוגי להלכה
הרינו לאשר בזאת כי לאחר בדיקת המוצר "על פלטה" בגדלים שונים המשווק על ידי חברת כלי שני בע"מ נוכחנו לראות כי הרשת עצמה המורכבת על הפלטה אינה מגיעה לחום של יד סולדת, ומרכיבים אותה על פלטת שבת שאין אפשרות לשנות בה את עוצמת החום, שאין בזה משום שמא יחתה, וגם אין בזה משם "מיחזי כמבשל", מאחר שאין מבשלים בצורה שכזו על הרשת, שאינה עשויה כלל לבישול מאכלים אלא רק לחימום בלבד. לפיכך ניתן להניח בשבת על גבי הרשת אוכל יבש מבושל כל צרכו לחימום ללא הגבלת זמן.
אישור הלכתי מהמכון הטכנולוגי להלכה - על פלטה - להניח סירים על פלטה בשבת

הרב יוסף אלנקווה - מח"ס "דרך התורה - הלכות שבת"
ראיתי ובדקתי מוצר זה אשר הוא רשת מוגבהת בגובה של סנטימטר אחד מעל הפלאטה ועליה יונחו סירי הבישול . כיון שהנחת הסירים בשיטה זו אינה ישירות על הפלאטה אלא על רשת שעל הפלאטה הריהי הופכת את הפלאטה ל"גרופה וקטומה" גם לשיטת מרן הראשון לציון הגאון רבי מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה. בשעה שייצרנו בנווה דקלים את הפלאטה הראשונה על פי שיטת הרב הרב הנחה אותנו שהכיסוי יהא מוגבה וניתן יהיה להניח עליו סירים כמו על הפלאטה עצמה. לכן אין ספק ששימוש ברשת זו באופן קבוע על כל פלאטה יהפוך את כלל הפלאטות לראויות לשימוש בשבת לכל הדעות. וכמובן שאין להטמין את הסירים אלא בהנחת הכסוי מלמעלה וכן לדעת שדיני החזרת סיר הם כמקובל בכללי החזרת סיר לפלאטה ללא שינוי. רשת זו מסייעת גם כאשר מניחים עליה חלה שתתחמם לבד ולא יעשוה כצנימים וכמובן מבלי שתונח כאשר יש עליה קרח מההקפאה ועיין בספר "דרך התורה – הלכות שבת " ומונעת בעיות נוספות. הנני מקווה שרשת זו תסופק במחיר שווה לכל נפש ותמצא את מקומה בכל בית בישראל. וגדולה היא מצות שמירת השבת שבזכות שמירתה כהלכה נגאלים ישראל.
אישור הרב יוסף אלנקווה - על הפלטה - להניח סירים על פלטה בשבת

הרב גראס - מו"צ דקהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא בא"י
"הובא לפני המוצר "על פלטה" בגדלים שונים, המשווק ע"י חברת כלי שני בע"מ, ונוכחתי לראות כי הרשת עצמה המורכבת על הפלטה אינה מגיעה לחום של יד סולדת, ומרכיבים אותה על פלטת שבת שאין אפשרות לשנות בה את עוצמת החום, וא"כ אין בזה חשש שמא יחתה. וגם אין בזה חשש של "מיחזי כמבשל", מאחר דאין מבשלים בצורה שכזו על הרשת, שאינה עשויה כלל לבישול מאכלים אלא רק לחימום בלבד. לכן ניתן להניח בשבת על גבי הרשת אוכל יבש מבושל כל צרכו לחימום ללא הגבלת זמן, וגם אני בעצמי ניסיתי כל הנ"ל ואני בעצמי משתמש בזה, וגם מתקן הנ"ל זה בטוח יותר בשביל הילדים שלא יקבלו כויה ח"ו.
אישור הרב גראס - על הפלטה - להניח סירים על פלטה בשבת
כלי שני א.ה. בע"מ הינה חברה המוכרת פלטות הלכתיות ( להלן: “על פלטה” )

הגדרות

"הזמנה"
הזמנת פלטות של "על פלטה" באמצעות אתר האינטרנט. המזמין יזמין מעל פלטה פלטות לפי בחירתו. המזמין יבחר דגם. הזמנת הפלטה תעשה מתוך ההיצע המוצע באתר האינטרנט בלבד ובכפוף למלאי של על פלטה.

הזמנת המזמין תאושר רק לאחר ביצוע סליקה בכרטיס אשראי באתר האינטרנט, כאמור לעיל.

“מזמין”
לקוח אשר ביצע הזמנה באתר האינטרנט והעביר פרטי כרטיס אשראי באתר אינטרנט - בעסקת מכר מרחוק.

“עסקת מכר מרחוק” הינה על פי חוק - התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.
1. כללי:
לעל פלטה שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את ההצעה, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת ההצעה, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט.
2. קבלת הצעות:
2.1 מזמין המעוניין לרכוש פלטות מעל פלטה באמצעות אתר האינטרנט, יבצע את הפעולות הנדרשות באתר האינטרנט ע"י בחירה מהדגמים המוצעים באתר האינטרנט.
2.2 בעת ביצוע ההזמנה יועבר המזמין לאתר מאובטח שם יתבקש להשאיר את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת, כתובת אינטרנט, תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי ופרטים נוספים. על פלטה לא תעביר את פרטי כרטיס האשראי לצד ג’.
2.3 על המזמין למסור פרטים נכונים ומדויקים. בהיעדר פרטים נכונים, ובפרט מספר תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי,לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה וייתכן והיא תבוטל.
3. אספקה:
הפלטות ישלחו תוך 14 ימי עבודה מיום אישור התשלום ע”י חברת האשראי. הפלטות ישלחו לכתובת אותה מסר המזמין. על פלטה אינה אחראית לעיכובים שייגרמו ע”י חברת המשלוחים ורשות הדואר ו/או לאירועים שאינם בשליטתה.
4. מחירים:
4.1 עפ”י המחיר המוצג באתר האינטרנט עבור כל דגם. המחיר כולל מע”מ.
4.2 המחירים אינם כוללים דמי משלוח. הלקוח יכול לבחור בין איסוף עצמי בעלות של 0 ₪, לבין משלוח בדואר או שליח עד הבית בעלות של 20 ₪.
4.3 הרכישה תהייה פטורה מעלות משלוח, במידה והמחיר הכולל של הפלטות למשלוח יעלה על 558 ₪.
4.4 משלוח עד הבית בדואר אקספרס באמצעות שליח ייעשה אך ורק לרשימת היישובים שבשירות.
5. מלאי:
5.1 ככל שבוצעה הזמנה ולא ניתן יהיה לספק ללקוח את הפלטות מאחר והמלאי נגמר, כספו של הלקוח יוחזר לו.
6. אחריות:
6.1 על פלטה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו”ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למזמין ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.
6.2 אחריות על פלטה על הפלטות - על פלטה מתחייבת לדאוג לתיקון כל פגם במוצר אשר נובע מפגם בחומר או בהליך הייצור וזאת ללא תמורה, והכול בתקופת האחריות של חצי שנה, ובכפוף לשימוש סביר במוצר ובתנאי שהמוצר יגיע למפעל של על פלטה בלבד.
שרות ואחריות יינתנו בדרך חברון 101א' ירושלים, וזאת לאחר הצגת חשבונית הקניה המעידה על הרכישה והתשלום.
6.3 תקופת האחריות, בכפוף לסייגים שלהלן, הינה למשך 6 חודשים ממועד רכישת המוצר.
7. המוצר המוצע:
7.1 המוצרים המוצעים באתר הינם פלטות של על פלטה, כאשר לכל מוצר מצורפת תמונה לצורך המחשה.
ייתכנו שינויים קלים בין התמונה למוצר בפועל.

8. תנאי ביטול:
8.1 יתאפשר ביטול של הזמנה שבוצעה באמצעות אתר האינטרנט עד 12 שעות מביצוע ההזמנה אם טרם בוצעה סליקת כרטיס האשראי, וזאת באמצעות משלוח מייל הכולל את מספר ההזמנה ופרטיה לכתובת:
amir@shoshani.co.il

9. קניין רוחני:
9.1 אתר האינטרנט הינו רכושה הבלעדי של על פלטה. על פלטה הינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. אסורה כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של על פלטה בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן.
10 . שונות:
10.1 עם מילוי פרטיו האישיים באתר האינטרנט, מביע כל מזמין את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המזמין, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
10.2 המזמין נותן הסכמתו לעל פלטה לשלוח לטלפון ו/או לכתובת האימייל שרשם הלקוח דבר פרסומת לפי סעיף 30 א‘ לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982 , בין אם בתקופת ההצעה ובין אם לאחריה.
10.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות,לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
10.4 הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד.
10.5 בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
10.6 בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע.
x

#{title}

#{text}

#{price}